Alle agendapunten
30 mei
woensdag
20:30 uur 22:30 uur

Algemene Ledenvergadering

WZ&PC Purmerend

 

Postbus 1081

1140 BB Purmerend

Bank ING rek.nr.:  22.521.20

Secretaris@wzpc.nl

 

 

Uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur van WZ&PC Purmerend u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Algemene ledenvergadering, welke zou worden op:

Wanneer: NIEUWE DATUM

Woensdag 30 Mei 2018

Aanvang:20.30 uur

Locatie:Concordia

Adres:Koemarkt 45, te Purmerend

Bijlagen: Notulen  2017

 

Agenda

1   Opening

2   Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2017

3   Mededelingen en/of ingekomen stukken

-          Vacature voorzitter

4   Jaarverslagen secretarissen afdelingen

-          Recreatief

-          Elementair

-          Waterpolo

-          Wedstrijdafdeling

5  Jaarverslag secretaris

-          Leden verloop 

6   Financieel jaarverslag

7   Verslag kascontrole commissie

8   Verkiezing  kascontrole commissie

 

Pauze

 

9   Begroting 2019

10 Bestuursverkiezing statutair

                Voorzitter           aftredend           niet herkiesbaar

                Secretaris                                           niet aftredend 

                Penningmeester                             niet aftredend

                                              

12 Rondvraag

13 Sluiting

 

N.B. De jaarstukken zijn uiterlijk 14 dagen voor de vergadering digitaal te raadplegen op www.wzpc.nl

Vragen betreffende financieel jaarverslag dienen voor 25 maart 2018  bij het secretariaat ingediend zijn  secretaris@wzpc.nl

Kandidaten  voor de vacante bestuursfuncties kunnen zich digitaal aanmelden via (secretaris@wzpc.nl) of met onderstaande strook ( inleveren uiterlijk 1 week voor de vergadering bij de voorzitter  of penningmeester.

 

Ondergetekende stelt zich beschikbaar voor de bestuursfunctie  van voorzitter

Naam                  ……………………………………………………………………….

Adres                   ……………………………………………………………………….

Postcode             ………………….  Plaats………………………………………..

Telefoon/ email ……………………………………………………………………….

Handtekening    ………………………………………………………………………. 

 

Uitnodiging opgesteld op 27-09-2017

Door D. Gildemeester, secretaris  WZ&PC Purmerend